វិញ្ញាបនបត្រ

■ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

■ វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពសុខភាពការងារ

■ វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

wkasmmg
Military Supplier

អ្នកផ្គត់ផ្គង់យោធា

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រាសនៃខេត្តស៊ីឈួន

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

អ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារដ៏ល្អសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងរុះរើយានយន្ត

Integrity Enterprise 2017

Integrity Enterprise 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

សហគ្រាសវិភាគទានឆ្នើមនៃកំណើនស្ថិរភាព

Innovative Enterprises In Sichuan Province

សហគ្រាសច្នៃប្រឌិតនៅខេត្តស៊ីឈួន

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

ផលិតផលច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីឈួន

Enterprise Technology Center

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រាស

Outstanding Private Enterprise

សហគ្រាសឯកជនឆ្នើម

National High-tech Enterprise

សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាតិ

Sichuan Province Famous Brand Title

ចំណងជើងម៉ាកល្បីរបស់ខេត្តស៊ីឈួន